Regulamin serwisu

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
Pearson.Eduksiazka.pl

 

Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl jest prowadzony przez:

Edu-Książka Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15-17 01-217 Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267892, z kapitałem zakładowym w wysokości PLN 1 500 000,00 której nadano Numer NIP: 527-25-23-217, Numer REGON 140729468

- dalej jako „Sprzedający”,

 

SŁOWNICZEK:

 • Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl - a sprzedaży internetowej działająca pod adresem www.pearson.eduksiazka.pl poprzez którą Sprzedający we własnym imieniu sprzedaje Klientom produkty Wydawnictwa Pearson znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl (dalej jako „Towary”;
 • Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl w celu przeglądania ofert, rejestracji na stronach sklepu oraz składania zamówień na Towary;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą poprzez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl czynności prawnych – w tym zamówienia Towarów - niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk - element Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Firma Kurierska – DHL Express, lub Fedex;
 • Regulamin – niniejsze Warunki i Zasady Sprzedaży W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson.Eduksiazka.pl, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  Towary – rzeczy ruchome (np. podręczniki, materiały edukacyjne), w tym także rzeczy ruchome stanowiące materialne nośniki Treści Cyfrowych; postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Towarów stosuje się odpowiednio do Treści Cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, chyba, że z jego treści wynika co innego;
 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu zawierania - poprzez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl - umów sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedającym. Zamówienia można składać on-line za pośrednictwem strony internetowej www.pearson.eduksiazka.pl przez 24 godziny na dobę. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi po zarejestrowaniu w Sklepie Internetowym Pearson.Eduksiazka.pl.

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Sklepie Internetowym Pearson.Eduksiazka.pl, składa zamówienie (będące ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego), wskazując na Towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji DODAJ DO KOSZYKA przy konkretnym Towarze wybranym z e-katalogu.

3. Klient jest informowany o zmianach statusu zamówienia drogą mailową. Otrzymuje 2-krotne powiadomienie e-mailem:

a. potwierdzenie złożenia zamówienia - informujące o zamówionych Towarach i cenach (potwierdzenie złożenia zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż oferta Klienta staje się wiążąca oraz jej akceptacją);

b. potwierdzenie zafakturowania zamówienia - informujące o wystawieniu faktury sprzedaży na Towary przygotowane do wysyłki (specyfikacja ilościowo wartościowa wraz z numerem faktury).

4. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym, w momencie otrzymania przez Klienta mailowego potwierdzenia zawarcia umowy, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej, niezwłocznie po złożeniu oferty przez Klienta. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzymuje potwierdzenie prawidłowego złożenia i wiążącego charakteru jego oferty. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży Klient otrzymuje treść niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy, numeru telefonu i adresu email.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych towarów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119 – dalej jako „Rozporządzenie”) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie HTML na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres: pearson@eduksiazka.pl

10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Edu-Książka Sp. z o.o, ul. Kolejowa 15/17 01-217 Warszawa lub elektronicznie na adres pearson@eduksiazka.pl Wycofanie przez nabywcę niniejszej akceptacji następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca (wliczając ten dzień), w którym doręczono wystawcy faktury odwołanie wycofujące niniejszą akceptację.

11. Zamawianie Towarów poprzez strony internetowe Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl wymaga dostępu do Internetu-zalecana prędkość co najmniej 128 kb/s, przeglądarki Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarki Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarki Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarki Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarki Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej).

 

§ 2. Ceny i Rabaty

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Klientowi przysługuje 10% rabatu od cen detalicznych podanych na stronie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl oraz bezpłatna dostawa firmą kurierską w przypadku zakupu o wartości 500 zł brutto (pięćset złotych) i powyżej tej kwoty.

5. Klientowi przysługuje 15% rabatu od cen detalicznych podanych na stronie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl oraz bezpłatna dostawa firmą kurierską w przypadku zakupu o wartości 1000 zł brutto (tysiąc złotych) i powyżej tej kwoty.

6. W przypadku ofert specjalnych i elektronicznych kodów dostępu rabat jest ustalany odrębnie dla każdej oferty. Rabaty i oferty nie łączą się. O ofertach specjalnych oraz rabatach Klient będzie informowany na stronach Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl. 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Nie dotyczy to zawartych już umów sprzedaży.

 

§ 3. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówione towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a. Przy odbiorze przesyłki gotówką kurierowi

b. Przedpłata - Przelew bankowy lub przekaz pocztowy bezpośrednio na numer konta bankowego Sprzedającego

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty zostanie wysłany osobnym mailem. Rachunek ten będzie indywidualnym numerem przypisanym do konkretnego zamówienia. W przypadku kilku zamówień otrzymają Państwo kilka maili z innym kontem bankowym. Płatność musi pokrywać się w 100% z wartością zamówienia co pozwoli na szybszą jego realizację. W przypadku problemów z otrzymaniem numeru rachunku bankowego prosimy o kontakt pod adresem mailowym pearson@eduksiazka.pl.

 Edu-Książka Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15-17 01-217 Warszawie
(W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia)

c. E-przelew obsługiwany przez firmę Payu W toku składania zamówienia Klient wskazuje sposób zapłaty oraz otrzymuje informację o terminie jej uiszczenia.

d. Gotówką lub kartą płatniczą w przypadku gdy Klient w trakcie składania zamówienia wybierze opcję dostawy Odbiór w księgarni.
Lista księgarń gdzie można zamówienie odebrać osobiście. 

2. W przypadku wybranych Towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia – przed zawarciem umowy sprzedaży - niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3. Zamówienia ze sposobem płatności Przedpłata i E-przelew do których nie została odnotowana wpłata, będą automatycznie zamykane po 30 dniach od daty złożenia zamówienia.

 

§ 4. Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy (zgodnie z § 1 ust. 4 powyżej).

2. Zmiany należy podać elektronicznie na adres email pearson@eduksiazka.pl

3. Zmiany, o których mowa powyżej mogą obejmować także rezygnację z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi:

- przelewem na konto Klienta. Klient jest zobowiązany do podania danych do przelewu w mailu informującym o rezygnacji z zamówienia.- przekazem pocztowym w przypadku jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego,

 

§ 5. Koszt realizacji zamówień

1. Zamówienie o wartości 100,- zł brutto i powyżej tej kwoty - po uwzględnieniu przysługujących rabatów (słownie: sto złotych 00/100gr) - dostarczane jest na koszt Sprzedającego.

2. Dla pozostałych zamówień koszt dostawy kurierskiej wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100 gr) i jest doliczany do wartości zamówionych Towarów (cena łączna wraz z kosztem wysyłki) o czym Klient dowiaduje się przed złożeniem zamówienia.

3. Dla zamówień gdzie Klient w toku składania zamówienia wybierze opcję dostawy Odbiór w księgarni koszt dostawy nie będzie doliczany. 

 

§ 6. Czas realizacji zamówień

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Pearson.Eduksiazka.pl i zatwierdzone przez Sprzedającego (potwierdzenie realizacji zamówienia), jeżeli inaczej nie oznaczono, realizowane (przekazywane kurierowi) będą do 5 dni roboczych. Jest to czas liczony od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zawarcia umowy zgodnie z § 1.

2. Dla zamówień gdzie Klient w toku składania zamówienia wybierze opcję dostawy Odbiór w księgarni czas kompletacji może wydłużyć się do 10 dni w zależności od stanów magazynowych wybranej Księgarni.

 

§ 7. Zwroty i Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli zamówione Towary mają wady fizyczne lub prawne.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać na adres Sprzedającego podany na wstępie niniejszych warunków lub mailowo na adres pearson@eduksiazka.pl .

3. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego - będącego Konsumentem - reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedającego za zasadną.

4. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.\

5. Konsument w przypadku braku rozwiązania reklamacji ma prawo do zwrócenia się do europejskiej y internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich tzw. Online Dispute Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 8. Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy

1. Konsument – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej - na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym poprzez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl), w ciągu 14 (czternastu) dni od objęcia Towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia Sprzedającego są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, wskazany termin 14-dniowy należy liczyć od dnia zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym poprzez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl), w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, poprzez interaktywny formularz odstąpienia znajdujący się w zakładce w Koncie Konsumenta na stronie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl. Konsument może także odstąpić od umowy:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;

2) przez złożenie oświadczenia na stronie Sklepu Internetowego Pearson.Eduksiazka.pl w zakładce.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku (na adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta przy rejestracji w Sklepie Internetowym Pearson.Eduksiazka.pl) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można też przesyłać na adres: Edu-Książka Sp. z o.o. Dział reklamacji ul. Pass 19 magazyn nr 7 05-870 Błonie.

5. Zwracany Towar (nie dotyczy Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym) należy przesłać (w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) na adres : Edu-Książka Sp. z o.o. Dział reklamacji ul. Pass 19 magazyn nr 7 05-870 Błonie. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. Kwota uiszczona za zakupiony Towar zostanie zwrócona Konsumentowi, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od daty odstąpienia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedający zwraca także – uiszczone przez Konsumenta – koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, z tym, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 9. Dane osobowe

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień poprzez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl.

2. Administratorem danych osobowych Klientów w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia (w tym rejestracji) poprzez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl oraz w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży jest Sprzedający. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów rejestracji w Sklepie Internetowym Pearson.Eduksiazka.pl i w celu wykonania umowy sprzedaży Towaru. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane także dla celów marketingowych Sprzedającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówień i rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Pearson.Eduksiazka.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.08.2015

4. Towary będą wysyłane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


REGULAMIN W PLIKU PDF